YAPI İŞLETMESİ

YAPI İŞLETMESİ

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
1. TANIMLAR, AÇIKLAMALAR
1.1 Genel Tanımlar
1.2 İhale Yasası, Genel ve Teknik Şartnameler ile diğer Yazılı Belgelerde Kullanılan
Tanımlar/Açıklamalar
İnşaat Mühendisliğinde Yapı İşletmesinin Yeri ve Önemi
2. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
2.1 Planlama Teknikleri
2.2 Çubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts)
2.3 CPM – Kritik Yol Yöntemi
2.4 PERT Yöntemi
2.5 Kutu Diyagramları (Precedence Diagrams)
2.6 LOB – Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama
2.7 Kaynak Kullanımı Yöntemleri (Resource Allocation)
Planlama Teknikleri ile İlgili Uygulama Örnekleri
A) CPM(Kritik Yol Metodu) Örnekleri
B) PERT (Program Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği) Örnekleri
C) Kutu Diyagramı Örnekleri
D) Denge (LOB) Diyagramı Örnekleri
3. İNŞAATA HAZIRLIK VE ÖN ÇALIŞMALAR
3.1 Arsa Seçimi
3.2 Arsa Temini Yolları
3.3 Yatırımın Planlanması, Yaklaşık Maliyetinin belirlenmesi
3.4 Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
3.5 Arsa sınırlarının Belirlenmesi
3.6 İnşaat 1. ve 2. Keşfinin Hazırlanması
3.7 Metraj ve Keşif İşleri için Tanım ve Dokümanlar
3.8 Kamu İhale İşlem Dosyası, İhale Ön Yeterlik Dokümanı ve Kamu İhale
Sözleşmeleri.
4. KAMU İNŞAAT YATIRIMLARI İHALE MEVZUATI
4.1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4.1.1 Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
4.1.2 İhaleye Katılabilme Kuralları
4.1.3 İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
4.1.4 Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
4.1.5 Teklif ve Başvuruların Sunulması
4.1.6 Tekliflerin Değerlendirilmesi
4.1.7 Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
4.1.8 KİK ve Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
4.1.9 Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu
4.1.10 Çeşitli Hükümler
4.1.11 Son Hükümler
4.2 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
4.2.1 Genel Hükümler, Amaç, Kapsam, Tanım ve İlkeler
4.2.2 Sözleşmelerin Düzenlenmesi
4.2.3 Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri.
4.2.4 Kesin Teminata İlişkin Hükümler
4.2.5 Sözleşmede Değişiklik, Sözleşme Devir ve Feshi
4.2.6 Yasaklar ve Sorumluluklar
4.2.7 Çeşitli Hükümler
4.2.8 Son Hükümler
4.3 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
4.3.1 Genel Hükümler, Uygulama İlkeleri
4.3.2 Yaklaşık Maliyet
4.3.3 Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti
4.3.4 İhale ve Ön Yeterlik Dokümanları
4.3.5 İhale Onayı ve Komisyonları, İhale İşlem Dosyası
4.3.6 İhale Kuralları ve Ön Yeterlik Dokümanlarına İlişkin Hususlar
4.3.7 İhaleye Katılımda Yeterlik
4.3.8 Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler
4.3.9 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler
4.3.10 Yeterlik Değerlendirmesi
4.3.11 İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Dışı Bırakılanlar
4.3.12 İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Verilmesi
4.3.13 İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
4.3.14 Teklif Mektupları ve Teminatlar
4.3.15 Başvuru ve Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi
4.3.16 Son Hükümler
4.4 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
4.4.1 Genel Hükümler
4.4.2 İşyerleri
4.4.3 Projeler
4.4.4 Yapı Denetim Hizmetleri
4.4.5 İşin Yürütülmesi
4.4.6 Malzeme Ocaklarının Kullanılması, Yıkma ve Kazılar
4.4.7 Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel
4.4.8 Hakediş Raporları
4.4.9 Kabul İşlemleri
4.4.10 Sözleşme İlişkileri
4.5 İHALE AŞAMALARI
4.6. BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ
4.6.1 Kapsam, Tanım, Kontrol Örgütü
4.6.2 Kontrol Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.3 Kontrol Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.4 Kontrol Mühendisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.5 Kontrol Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
4.6.6 Sürveyanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Son Hükümler
4.6.7 Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar
5. İLK KEŞFİNDE BULUNMAYAN BİRİM FİYATLARIN
TESPİTİ VE KULLANILMASI
6. YAPI İŞLERİNDE ÖZEL FİYATLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR
VE ÖRNEKLER
7. YAPI İŞLERİNDE TAŞIMA ŞARTNAMESİ
VE TAŞIMA BİRİM FİYATLARININ TESPİTİ, TAŞIMA FORMÜLLERİ.
7.1 Taşıma Formülleri
7.2 Taşıma Formüllerinin Kullanımıyla İlgili Örnekler
7.3 “A” Katsayılı Taşımalarla İlgili Örnekler
8. YAPI İŞLERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMALARI
(ESKALASYON KARARNAMESİ)
8.1 Demir, Çimento, Akaryakıt ve Madeni Aksam Fiyat Farkı Hesabı
8.2 Çimento Fiyat Farkına Ait Bir Örnek
8.3 Akaryakıt Mlz. + Taşıma Fiyat Farkı Hesabına Ait Bir Uygulama
8.4 Çimento Fiyat Farkı İnterpolasyonlu Hesabına Ait Bir Uygulama
8.5 Diğer Malzeme ve Taşımalarla İlgili Fiyat Farkı Örnekleri
8.6 Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış Ve Yapılacak İşlerinde
İhale Usul Ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar
8.7 13181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi
8.8 Eskalasyon Kararnameleri İle İlgili Açıklama Genelgeleri
8.9 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine
İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar
8.10 Maliyetlerindeki En Önemli Unsurun Fiyatı Kamu Kuruluşları Tarafından
Belirlenen Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri
8.11 Bina Tesisat İşlerinde Kullanılan Malzeme İçin Fiyat Farkı Uyg. Örnekleri
9. YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ ESASLARI
VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER
9.1 Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi
9.2.Yeşil Defterin Yapısı
9.3 Rölöve Defterinin Yapısı
9.4 Ataşman Defterinin Yapısı
9.5 Şantiye Defterinin Yapısı
9.6 Hakediş Çeşitleri
9.7 Hakediş Örneği (sayısal gerçek bir örnek)
10. YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMMI, İKSA – ŞEV
10.1 Derinlik Zammı Uygulaması ve Formülleri
10.2 Derinlik Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek
10.3 Su Boşaltma Zammı Uygulaması ve Formülleri
10.4 Su Boşaltma Zammı Uygulamasıyla İlgili Örnek
10.5 İksa ve Şev Yapılması
11. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
11.1 Genel Hükümler
11.2 Yapı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.3 Kazı İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.4 İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.5 Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.6 Çelik Borulu İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.7 Asma İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.8 Sıpa İskelelerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.9 Betonarme Kalıbı Yapım ve Sökümünde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.10 Merdivenlerde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.11 Yıkım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.12 Yapı İşlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizatta Alınacak Güvenlik Tedbirleri
11.13 Çeşitli Hükümler
12. 100 YAPI İŞLETMESİ TERİMİ SÖZLÜĞÜ
YAPI İŞLETMESİNDE YARARLANILAN BAZI TÜRKÇE KAYNAKLAR

Dökümanı İndirmek İçin Tıklayınız

Emre Alan hakkında 111 makale
Civil Engineer - Geophysical Engineer - Software Developer - 3D Modeler - Beşiktaş Fan - Animal Lover - Kerbonaut

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*